Digital Repository of the Institute of Archeology and Ethnography, Armenian National Academy of Sciences

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > Ethnography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Ն | Պ | Ս | Վ | Փ | Օ
Number of items at this level: 88.

Ա

Աբրահամյան , Լ. Հ. (1990) Ժամանակակից ծիսական դրաման և փոփոխության հնարավորությունը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Աղանյան, Գ. Թ. (1990) Պայտի հետ կապված արհեստները երկաթագործության համակարգում (ըստ 19-20-րդ դդ. նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Առաքելյան, Հ. Ս. (1990) Աղվանական ցեղանունների համեմատական քննության փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Առաքելյան, Հրանուշ (1980) Չերքեզահայերի էթնիկ ինքնագիտակցության հարցի շուրջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ասատրյան, Ե. Ա. (1987) Վաղ միջնադարյան թաղումների նորահայտ ձևեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ասատրյան, Կ. Տ. (1987) Կրոնական տոների հիշատակություններ հայ վիմական արձանագրություններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ավագյան, Ն. Ք. (1987) Գողթնի տնայնագործության ու արհեստների մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ավետյան, Վ. Վ. (1987) Նորույթներ մ.թ.ա. III - I հազարամյակների թաղման ծիսակարգի մասին (ըստ Լճաշենի պեղումների նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Բ

Բազեյան, Կ. Ռ. (1990) Ասեղնագործությունը հայկական մանրանկարներում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գ

Գալստյան, Հ. Փ. (1987) Էթնոժողովրդագրական և էթնոլեզվական պրոցեսները Վրաստանի հայոց մեջ (ըստ 1926-1979թթ. ՍՍՀՄ մարդահամարների տվյալների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գալստյան, Մ. Վ. (1990) Արտագնացության կենցաղամշակութային բնութագրերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Գուլյան, Ա. Մ. (1987) Հայ սփյուռքի էթնիկ ինքնագիտակցության մի քանի հարց (տեսական բնութագրման փորձ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Գուլյան, Արա (1980) Պրոքսեմիկ տարածքը որպես էթնո-նշանային համակարգ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Գրիգորյան , Գ. Ա. (1987) Սարգիս Քամալյանի ներդրումը հայոց ուտեստի հետազոտման գործում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Դ

Դարվեշյան, Մամո (1984) Արևելյան Հայաստանի քրդերի անասնապահական տնտեսության տիպաբանության մի քանի հարցեր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Դոլժենկո, Ի. Վ. (1990) Վրացական ԽՍՀ Բոգդանովկայի շրջանի դուխոբորները (ըստ հեղինակի հավաքած դաշտային նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Դոլժենկո, Ի. Վ. (1987) Արևելյան Հայաստանի ռուս աղանդավորների ընտանեկան կենցաղի բնորոշ գծերը (XIX դ. - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Դոլժենկո, Իրինա (1980) Հայաստանի ռուս մոլոկանների հարսանեկան արարողությունները (XIX դ.-XX դ. սկիզբ). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Դոլժենկո, Իրինա (1984) Արևելյան Հայաստանի ռուս գյուղացիության ագրարային հմայական արարողությունները (XIXդ. վերջ - XXդ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ե

Եսայան, Ս. Ա. (1987) Հայաստանի բրոնզեդարյան մետաղե սպասքը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Զ

Զաքարյան, Բ. Ե. (1987) Հայոց ազգակցության համակարգի փոխակերպումը դասակարգողից նկարագրականի. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Զաքարյան, Բ. Ե. (1990) Հայոց ազգակցական համակարգի հիմնական գծերը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Թ

Թաթիկյան , Վահրամ (1980) Արցախի հատուկ խորհրդիմաստ արտահայտող ուղեգորգերը. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խ

Խանաղյան, Ք. Ս. (1976) Տնային սրբերի պաշտամունքը հայոց մեջ (ըստ Ապարանի և Արագածի շրջանների նյութերի). In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1987) Մարդ-շինարարական զոհը «շարեցին մորքուր...» պարերգի առանցք` ծեսի իմաստաբանությունը (ըստ ազգագրական և բանահյուսական նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խաչատրյան, Ժենյա (1980) Թռչնային կերպարները չուկոտա-էսկիմոսային պարերում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խառայիդիս , Է. Կ. (1990) Արևելյան Հայաստանի հույների վարող գործիքների հիմնական համալիրները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խառայիդիս , Է. Կ. (1987) Ալեքսանդրապոլի գավառի հույների բնակարանա-բնակավայրային համալիրը (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Խառատյան, Զ. Վ. (1990) Ամուսնական զույգի ծիսական համարժեքները հայոց հարսանիքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Խառատյան, Զավեն (1980) Դիպվածային (օկազիոնալ) ծիսական համալիրը հայերի կենցաղում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Խառատյան, Զավեն (1984) Փեսան հայերի ամուսնա-հարսանեկան սովորույթներում (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Խուրշուդյան, Ժ. Բ. (1990) Արցախ-Միջին Ասիա-Շուլավեր` համադրական ակնարկ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Կ

Կարապետյան, Է. Տ. (1976) Հայ կանանց գլխի հարդարանքի համալիրները և դրանց հնագույն զուգահեռները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Կարապետյան, Էմմա (1980) Երևանի ընտանիքի կազմի յուրահատկությունները(ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Կարապետյան, Ռ. Ս. (1987) Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերը որպես Հայկ. ՍՍՀ պատմության ուսումնասիրման աղբյուր. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Կարապետյան, Ռուբեն (1980) Ադապտացիոն պրոցեսները և ներպարփակ խմբերը (ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Կարապետյան, Ռուբեն (1984) Հայկական ՍՍՀ քաղաքային բնակչության ձևավորման էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության խնդիրները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Կիլիչյան, Ն. Վ. (1990) Հայ ժողովրդական պարարվեստի պատմությունից (խորհրդային շրջան). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Կիրակոսյան, Մ. Պ. (1987) Սասունցիների բերքահավաքի և կալսելու գործիքներն ու աշխատաեղանակները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հ

Հակոբյան, Գ. Վ. (1987) Երկրորդային ազգակցության անվանումների լեզվաբանական և ազգագրական արժեքը. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հակոբյան, Մ. Վ. (1990) Էթնոքաղաքական իշխանությունը Լեռնային Արցախում (18-19-րդ դդ.). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հարությունյան, Ս. Վ. (1990) Տիրաշենի պեղածո ծիսա-արարողական նյութերը (ըստ բնակատեղիի և դամբարանադաշտի 1986-1987թթ. գտածոների). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Հոբոսյան, Ս. Գ. (1987) Ձիթահանության հետ առնչվող մի մասնակի հարց. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Հոբոսյան, Սուրեն (1980) Ձիթատու բույսերի և ձիթամթերքների օգտագործման ժողովրդական եղանակները հայոց մեջ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Մ

Մարության, Հ. Տ. (1987) Հայ գյուղական բնակարանի ներսույթի (ինտերյեր) հարցի շուրջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մարության, Հ. Տ. (1990) Ախալցխայի բնակչության էթնիկ կազմի հարցի շուրջը (19-րդ դ. երկրորդ քառորդ - 20-րդ դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, June 5-7, 1990, Armenia.

Մկրտումյան, Յու. Ի. (1976) Էթնոզոոտեխնիայի պատմա-մշակութային պրոբլեմների հետազոտման հարցի շուրջը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Մկրտումյան, Յու. Ի. (1987) Հայոց անասնապահական մշակույթի տիպաբանության պրոբլեմը հնագիտա-ազգագրական գրականության մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Մկրտումյան , Յուրի (1984) Էկոլոգիական և սոցիոմշակութային գործոնները հայոց անասնապահական տնտեսության պատմական շարժընթացի մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Մնացականյան, Արմենակ (1984) Մշակութա-կենցաղային երևույթների արտացոլումը XIX դ. երկրորդ կեսի պոլսահայ դեմոկրատական մամուլում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Ն

Նահապետյան, Ռ. Ա. (1987) Աղձնիքի հայերի բնակավայրի տիպերը (XIX դ. երկրորդ կես - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Նահապետյան, Ռաֆիկ (1984) Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին - XX դ. սկզբին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պ

Պետրոսյան, Էմմա (1980) Ույգուրների թատերականացված ներկայացումները. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Պետրոսյան, Էմմա (1984) Հայաստանի տիկնիկային թատրոնի առաջավորասիական աղերսները և ծագումնաբանական ակունքները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան, Լ. Ա. (1976) Վայրի բանջարեղենի օգտագործումը հայոց մեջ. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1976) Հայաստանի անիվավոր փոխադրամիջոցների ազգագրական և հնագիտական զուգահեռները. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Պետրոսյան , Ա. Ս. (1987) Ձկնորսության մի ինքնատիպ եղանակ Գեղարքունիքում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պետրոսյան , Անուշավան (1984) Գետային ծկնորսության ժողովրդական եղանակները Սևանի և Կամոյի շրջաններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պետրոսյան , Լևոն (1984) «MAR-GID-DA», «MAR»- մառան սայլ (պատմաստուգաբանական փորձ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1987) Թագվորագովքի ծեսի մի հնագույն տարբերակ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պողոսյան, Ա. Ա. (1987) Հայ գորգագործության և կարպետագործության տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի միջնադարյան ակունքները. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Պողոսյան, Ս. Հ. (1987) Հայոց թաղման և սգո հանդերձանքի բնութագրման փորձ (XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ս

Սարգսյան, Հ. Գ. (1987) Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները (XIX դ. - XX դ. սկիզբ). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սարգսյան, Համլետ (1984) Ղազախի գավառի բնակչությունը XIX դ.(էթնո-վիճակագրական հետազոտություն). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1976) Նորայնացումները Ջավախքի հայերի արդի կենցաղում որպես էթնո-մշակութային փոխազդեցությունների արգասիք. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Սեղբոսյան, Կառլեն (1984) Արհեստավորական մի սովորույթի մասին. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Սեղբոսյան, Կարլեն (1980) Ավանդութայնի արտահայտության մի քանի յուրահատկություններ արդի քաղաքի և արդյունաբերական ավանի բնակչության մշակույթի մեջ (ըստ Հայկական ՍՍՀ ազգագրական նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Սոլովյովա, Լ. Տ. (1987) Վրացական ՍՍՀ Բոլնիսի շրջանի ազգամիջյան ամուսնությունների ձևավորման մի քանի առանձնահատկություններ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Սվազլյան, Վերժինե (1980) Դիտարկումներ ամերիկահայերի սովորութային կյանքից (ըստ ԱՄՆ-ում 1979թ. ուղևորության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Ստեփանյան, Ա. Ա. (1987) Ծառապատկերը Բարձր Հայքի կանանց հյուսածո գոտիների զարդանախշերում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Ստեփանյան, Արմենուհի (1980) Տղամարդու արախչիների զարդանախշերը (ըստ ՀՊՊԹ ազգագրական ֆոնդերի նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վ

Վարդանյան, Լ. Մ. (1976) Հայ տղամարդկանց ավանդութային թիկնազգեստը կովկասի պատմա-ազգագրական ատլասի առնչությամբ. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վարդանյան, Լ. Մ. (1987) Հարսանեկան հանդեսի հիմնական ձևերը հայերի արդի կենցաղում (ըստ ՀՍՍՀ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Լիլյա (1980) Ավանդութայնի հարցը հայերի հարսանեկան արարողություններում(ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդանյան, Լիլյա (1984) Ամուսնությանը ծնողական համաձայնությունը հայերի արդի հարսանեկան սովորույթներում (ըստ Երևան քաղաքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

Վարդանյան, Ռաֆիկ (1980) Ճանապարհաչափերն Անդրկովկասում XIX դարում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդանյան, Ս. Գ. (1987) Կրոնափոխ համշենահայերին պատմա-ազգագրորեն ներկայացնելու փորձ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդանյան, Վ. Լ (1987) Գորգի ծագումը, նախնական տիպերը և տարածումը (քննական հայացք). In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1976) Էթնո-մշակութային նյութը ռեգիոնալ պատմա-ազգագրական ատլասներում քարտեզագրելու մի քանի սկզբունքների մասին. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1987) Հայոց բնակարանային և բնակավայրային համալիրների զուգորդված հետազոտության պրոբլեմն ազգագրության մեջ. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Վարդումյան , Դերեն (1980) Հայկական բարձրավանդակի բնակչության նյութական մշակույթի համակարգա-կառուցվածքային և պատմա-համեմատական վերլուծությունը. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Վարդումյան , Դերեն and Նազինյան, Արտաշես (1980) Հայ ազգագրությունն ու բանահյուսությունը 60 տարում. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Փ

Փալանջյան, Ռ. Ս. (1987) Խաղողի վերամշակումը Հայաստանում անտիկ դարաշրջանում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Փալիկյան, Աննա (1980) Մարդաբանական որոշ ուսումնասիրություններ Հայաստանի հին և արդի բնակչության հետնորդության պրոբլեմի վերաբերյալ. In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Օ

Օդաբաշյան , Ա. Ա. (1976) Ուխտավայրերի դասակարգման հարցի շուրջը. In: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975 թթ. ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, December 23-24, 1976, Armenia.

Օհանջանյան, Ռ. Ս. (1987) Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններում անձնային հատկանիշների նոմինալ սադղակների օգտագործման մի քանի հարց. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 18-20, 1987, Armenia.

Օհանջանյան, Ռուբեն (1980) Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց (ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների). In: 1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, May 5-7, 1980, Armenia.

Օհանջանյան, Ռուբեն (1984) «էթնիկ նախապաշարմունք» հասկացությունն արևմուտքի սոցիալական գիտություններում. In: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին: Զեկուցումների թեզիսներ, May 14-16, 1984, Armenia.

This list was generated on Wed Feb 24 17:36:18 2021 AMT.